В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“ с бенефициент „Фолиарт“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Избор на изпълнител по обособени позиции (ОП) за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Цифрова цветна печатарска машина 1 бр.“ (ОП1), „Автоматична машина за щанцоване и топъл печат 1 бр.“ (ОП2), „Автоматична пакетираща машина 1 бр.“ (ОП3), „Принтер за печат на сувенири 1 бр.“ (ОП4), „Автоматична машина за перфорация на хартия 1 бр.“ (ОП5), „Машина за подвързване 1 бр.“ (ОП6) и „Машина за автоматично биговане на хартии и картони с цифрово управление 1 бр.“(ОП7)“.

Предметът на процедурата „Избор на изпълнител с публична покана“ включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните активи по съответните обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 (ОП1): Цифрова цветна печатарска машина, 1 бр., прогнозна стойност 123 637,79 лв. без ДДС;
  2. Обособена позиция 2 (ОП3): Автоматична машина за щанцоване и топъл печат, 1 бр., прогнозна стойнос: 219 196,30 лв. без ДДС;
  3. Обособена позиция 3 (ОП3): Автоматична пакетираща машина, 1 бр., прогнозна стойност 56 683,87 лв. без ДДС;
  4. Обособена позиция 4 (ОП4): Принтер за печат на сувенири, 1 бр., прогнозна стойност 63 310,22 лв. без ДДС;
  5. Обособена позиция 5 (ОП5): Автоматична машина за перфорация на хартия, 1 бр., прогнозна стойност 17 883,79 лв. без ДДС;
  6. Обособена позиция 6 (ОП6): Машина за подвързване ,1 бр., прогнозна стойност 9 381,66 лв. без ДДС;
  7. Обособена позиция 7 (ОП7): Машина за автоматично биговане на хартии и картони с цифрово управление, 1 бр., прогнозна стойност 39 599,69 лв. без ДДС.

Обща прогнозна стойност на процедурата без ДДС: 529 693.32 лв.

Общата цел на проекта е подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД.

Дата на публикуване: 16.12.2020 г.

Срок за подаване на оферти: 28.12.2020 г.

Изтеглете тръжната документация ОТТУК!