Публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“ с бенефициент „Фолиарт“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Избор на изпълнител по обособени позиции (ОП) за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Автоматична пакетираща машина 1 бр.“ (ОП1), „Принтер за печат на сувенири 1 бр.“ (ОП2). Предметът на процедурата „Избор на изпълнител с публична покана“ включва доставка, монтаж… Вижте още

Continue Reading

Публична покана за избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“ с бенефициент „Фолиарт“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Избор на изпълнител по обособени позиции (ОП) за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Цифрова цветна печатарска машина 1 бр.“ (ОП1), „Автоматична машина за щанцоване и топъл печат 1 бр.“ (ОП2), „Автоматична пакетираща машина 1 бр.“ (ОП3), „Принтер за печат… Вижте още

Continue Reading

„Фолиарт“ стартира изпълнението на проект по ОПИК

„Фолиарт“ стартира изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 529 693.32 лв., от които 315 167.51 лв. европейско и 55 617 лв. национално съфинансиране. Проектът ще се изпълнява от 17 февруари 2020 г. до 20 април 2021 г.

Continue Reading