В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0760-C02 „Подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД чрез инвестиция в нови високотехнологични машини“ с бенефициент „Фолиарт“ ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Избор на изпълнител по обособени позиции (ОП) за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на „Автоматична пакетираща машина 1 бр.“ (ОП1), „Принтер за печат на сувенири 1 бр.“ (ОП2).

Предметът на процедурата „Избор на изпълнител с публична покана“ включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на следните активи по съответните обособени позиции:

  1. Обособена позиция 3 (ОП3): Автоматична пакетираща машина, 1 бр., прогнозна стойност 56 683,87 лв. без ДДС;
  2. Обособена позиция 4 (ОП4): Принтер за печат на сувенири, 1 бр., прогнозна стойност 63 310,22 лв. без ДДС.

Обща прогнозна стойност на процедурата без ДДС: 119 994.09 лв.

Общата цел на проекта е подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Фолиарт“ ООД.

Дата на публикуване: 11.02.2021 г.

Срок за подаване на оферти: 18.02.2021 г.

Изтеглете тръжната документация ОТТУК!