С настоящата референция удостоверявам, че „ФолиАрт“ ООД – Добрич, има успешно изпълнен договор с община Каварна от 26.11.2012 г., сключен на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки за „Изготвяне на материали за информация и публичност“ по договор № BG161РO001/4.1-03/2010/061, проект «Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла «Щастливо детство» – гр. Каварна, финансиран по ОП «Регионално развитие 2007-2013 г.».

«ФолиАрт» ООД изпълни професионално и съгласно техническото задание всички дейности качествено, прецизно и в срок. Видовете работи по изпълнение на горепосочения договор включват: изготвяне на брошури, обяснителна табела и др.

Позволявам си да информирам и други възложители, че «ФолиАрт» ООД е коректен изпълнител по договора за изготвяне на материали за информация и публичност, на когото може да се разчита във връзка с изпълнението на договори за предоставяне на подобни услуги и дейности.

При необходимост от повече информация може да се обърнете към Елена Балтаджиева, началник отдел «Евроинтеграция», на тел. 0570/ 8 22 46.

ЦОНКО ЦОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАВАРНА

 

Категория: