Настоящото се издава на „ФолиАрт“ ООД – Добрич, с ЕИК 834057238, в уверение на това, че дружеството е изпълнило договор с предмет „Услуги по осигуряване на информация и публичност по проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Договорът е сключен на 29.07.2012 г. и изпълнен на 08.08.2013 г. в съответствие с нормативните изисквания. Договорът е на стойност 6540 лв. без ДДС.

Дейностите по осигуряване на информация и публичност по проекта са: изработване и монтиране на временни билбордове и постоянни обяснителни табели в зоната на интервенция по време на изпълнение на СМР; организиране и провеждане на пресконференции; публикуване на прессъобщения в местни и регионални медии; изработване на банер винил; стикери за доставка – самозалепващи.

При съвместната ни работа екипът на фирмата се отличи с безспорен професионализъм и компетентност, както и стриктно изпълнение на договорените отношения.

Ръководството на Община Добрич има отлични впечатления от високото качество на предоставяните ни продукти, графичния им дизайн и извършените услуги.

С удоволствие препоръчваме „ФолиАрт“ ООД като отговорен и всеотдаен партньор.

Данни за контакт: инж. Геновева Друмева, координатор по проекта, тел. 058/ 600 250.

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Категория: